Skocz do zawartości
Kasieńka

Kupić mieszkanie i niech czeka?

Rekomendowane odpowiedzi

Od jakiegoś czasu przebywam za granicą. Mam taki pomysł, żeby kupić już teraz mieszkanie w Warszawie i wynająć je komuś. Niech płaci rachunki i zajmuje się nim, póki nie wrócę na stałe, a przy okazji będę mieć jeszcze dodatkowe pieniądze na wynajem. Myślicie, że to dobry pomysł? Gdzie tam najlepiej kupić mieszkanie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

W sumie czemu nie ? Obecnie wynajem mieszkania w Warszawie jest bardzo opłacalny. Wiele osob wynajmuje tak więc nie będzie problemu ze znalezieniem chętnych. Jednocześnie będizesz miała mieszkanie dla siebie w przyszłości a szacuje się,ze w najbliższych latach ceny mieszkań będą rosły. 

Proponuję poszukać czegoś w bardziej oddalonej dizelnicy centrum Dzięki temu mieszkanie będzie tańsze i będze w lepszym standardzie. Obecnie ciekawe inwestycje powstają na Bielanach  

 

Mieszkania planowane do oddania do użytku w II połowie 2016 roku. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Jak dla mnie pomysł jak najbardziej dobry.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Myślę,że tak. Szczególnie,że Warszawa cały czas się rozwija. Jest to duże miasto tak więc również zawsze będziesz miał chętnych na wynajem mieszkania. Polecam Wawer. Tutaj:

http://targimieszkaniowe.net/nowe-mieszkania-i-domy-warszawa-wawer/- możesz sobie przejrzeć mieszkania jakie są budowane w tym rejonie a powstaje ich sporo. 8 nowych inwestycji.

Ładna, spokojna dzielnica. Znajduje się tam wiele sklepów, szkół. Jeśli myślisz o tym aby po powrocie zamieszkać w Warszawie to polecam właśnie takie obrzeża. W centrum niewygodnie się żyje. 

Jako mieszkanka Wawra podpisuję się pod postem rękami i nogami:)

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Słyszałam, że ceny nieruchomości idą teraz w górę, czy to tylko pojedyncze przypadki, czy Wy też to obserwujecie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Moim zdaniem utrzymują się na średnim poziomie

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Myślę, że to zależy na jakich wynajmujących się trafi. Moja starsza siostra z chłopakiem wynajmowali 5 lat kawalerkę, zawsze płacili na czas i właścielka mieszkania nie podniosła im ani razu czynszu, bo miała święty spokój. Jak się wyprowadzili do swojego mieszkania, to naprawdę było tej wlaścicielce żal że straciła tak solidnych wynajmujących. A jak masz burdy co 3 miesiące, syf w wyremontowanym świeżo mieszkaniu to się to nie opłaca. Dużo ludzi jednak sprzedaje bo ma dosyć mordowania się w takich warunkach. 

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak, to prawda, dużo osób woli sprzedać niż męczyć się z wynajmującymi

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Niestety nigdy nie wiadomo na kogo się trafi.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Równie dobrze może być problem z kupującymi mieszkanie. Kupno sprzedaż czy wynajem mieszkania w Polsce związane jest ze sporymi wyzwaniami

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

z kupującymi to nie jest aż taki duży problem, a nawet jeśeli to jednorazowy, co innego jest z wynajmem.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tak ale i kupujący maja jakieś swoje wymysły. Ogólnie jest problem z tymi transakcjami, jeśli wynajem to wynajem okazjonalny

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Czy ktoś z Was może podzielić się jakimś fajnym wzorem umowy dotyczącym wynajmu mieszkania?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Ja miałam coś takiego:

 

- WZÓR  -

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

 

Zawarta dnia ....................... r. (data) w .................................... (miejscowość)

pomiędzy:

.................................................... (imię i nazwisko lub nazwa Wynajmującego)

zam./z siedzibą w ................................................................................. (adres)

reprezentowany przez ............................ (jeśli umowę zawiera przedsiębiorca)

PESEL ................ (lub seria i numer dowodu osobistego, jeśli umowę zawiera osoba fizyczna)

zwany dalej: Wynajmującym

a

.................................................. (imię i nazwisko Najemcy)

zam. w ................................................................... (adres)

PESEL ........................... (lub seria i numer dowodu osobistego)

zwany dalej: Najemcą

§ 1

1. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu prawo własności lokalu mieszkalnego znajdującego się pod adresem ........................................, o łącznej powierzchni ........ m², zwanego dalej Lokalem. Dla Lokalu Sąd Rejonowy w .................. prowadzi księgę wieczystą o numerze ....................
2. Lokal składa się z ....................... (należy wymienić z jakich pomieszczeń). Łączna powierzchnia Lokalu wynosi ....... m². Do lokalu przynależy komórka lokatorska o powierzchni .......... m² oznaczona numerem ................ oraz garaż*/miejsce postojowe*zlokalizowane .......................... (w zależności od sytuacji).
3. Wynajmujący oświadcza, że Lokal jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić wykonywanie uprawnień Najemcy.

§ 2

1. W dniu zawarcia umowy, Wynajmujący oddaje Najemcy Lokal do używania w celach mieszkaniowych, wraz ze znajdującym się w nim wyposażeniem. Plan Lokalu stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
2. Szczegółowy opis stanu technicznego Lokalu, wykaz wyposażenia wraz z opisem jego stanu technicznego i dokumentacją zdjęciową oraz informacja o zastrzeżeniach Najemcy, stanowi załącznik nr 2 do Umowy (protokół odbioru Lokalu).

§ 3

1. Z tytułu użytkowania Lokalu na podstawie niniejszej Umowy, Najemca będzie płacił Wynajmującemu czynsz kwocie  ................... zł (słownie: ................... złotych) miesięcznie.
2. Czynsz najmu płatny jest z góry do .... dnia każdego miesiąca na rachunek Wynajmującego w .......................... o numerze ......................................
3. Wysokość czynszu najmu, określonego w ust.1 obejmuje*/nie obejmuje* opłat eksploatacyjnych za Lokal: za dostawę wody i odbiór ścieków, za dostawę energię, wywóz nieczystości, dostawę ciepła, gazu, korzystanie z Internetu i linii telefonicznej oraz opłat i wydatków na nieruchomość wspólną, które Najemca będzie płacił w wysokości wynikającej z faktur lub rachunków przesłanych przez dostawców tychże usług.* ( jeśli czynsz nie obejmuje tych opłat)
4. Najemca odpowiada wobec Wynajmującego za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieopłacenia przez Najemcę w odpowiedniej wysokości lub terminie opłat eksploatacyjnych określonych w ust. 3.*

§ 4

1. Najemca, bez pisemnej zgody Wynajmującego, nie może dokonywać żadnych ulepszeń, adaptacji ani innych zmian w Lokalu, w szczególności zmian trwałych. Wszelkie koszty zmian dokonanych za zgodą Wynajmującego ponoszą Najemca i Wynajmujący w udziałach i na zasadach ustalonych w odrębnej umowie. W przypadku dokonania zmian w Lokalu bez zgody Wynajmującego, Wynajmującemu przysługuje prawo żądania od Najemcy przywrócenia stanu poprzedniego oraz zapłaty kary umownej w wysokości czynszu za ... miesiące. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia przez Wynajmującego naprawienia szkody przewyższającej wartość kary umownej.
2. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego użytkować Lokalu w inny sposób niż to wynika z treści niniejszej Umowy.
3. Najemca nie może podnajmować Lokalu ani oddawać go w użytkowanie osobom trzecim w jakiejkolwiek innej formie, w całości ani w części.
4. Najemca zobowiązuje się po zakończeniu najmu zwrócić Lokal Wynajmującemu w należytym stanie technicznym i sanitarnym, uwzględniającym zużycie, wynikające z normalnej eksploatacji.

§ 5

1. Najemca oświadcza, że w dniu zawarcia niniejszej Umowy dokonał wpłaty na rachunek bankowy Wynajmującego ustalonej wcześniej kaucji w wysokości ............. zł. (słownie: ..................................... zł.), która będzie przeznaczona na zabezpieczenie zapłaty czynszu wraz z odsetkami za opóźnienie oraz wszelkich innych roszczeń Wynajmującego mogących powstać w zawiązku z wykonywaniem niniejszej Umowy. (kaucja nie może przekroczyć 12-krotnej wysokości czynszu)
2. Wynajmujący potwierdza, że otrzymał kwotę określoną w ust. 1.
3. Wynajmujący zwróci Najemcy wpłaconą kaucję w całości, w terminie ... dni od dnia wygaśnięcia umowy lub jej rozwiązania i opróżnienia Lokalu przez Najemcę. W przypadku, gdyby w tym dniu przysługiwały Wynajmującemu roszczenia przeciwko Najemcy wynikające z niniejszej Umowy, w szczególności z tytułu niezapłaconego czynszu, odsetek za nieterminowe płatności czynszu, z niezapłaconych faktur czy rachunków za opłaty eksploatacyjne lub też z kary umownej określonej w § 4 ust. 1 albo szkód uczynionych przez Wynajmującego w Lokalu, Wynajmujący potrąci przysługujące mu roszczenia z kwoty kaucji.
(w umowie można zawrzeć zapis o podwyższeniu kaucji, w przypadku podwyższenia kwoty czynszu)

§ 6

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony* / oznaczony* do dnia ............................. r. (dla Wynajmującego, ze względu na ograniczoną możliwość wypowiedzenia umowy, bezpieczniejsze są umowy zawierane na czas określony)

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 8

W przypadku powstania sporów w związku ze stosowaniem postanowień niniejszej umowy, Strony będą starały się je rozwiązać w sposób polubowny. Gdyby okazało się to jednak niemożliwe, właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie .......................(np. sąd właściwy dla Wynajmującego, sąd właściwy dla pozwanego, dla powoda, dla Lokalu – jeśli przepisy prawa nie narzucają właściwości sądowej, strony mogą ją ustalić dowolnie).

 § 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

 § 10

 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

.................................................                                                                            .......................................................
               Wynajmujący                                                                                                             Najemca

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dzięki!

 

Słyszałam, że umowę najmu warto podpisywać w obecności notariusza, jak radzicie?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Słuchajcie, zdecydowanie lepiej podpisać najem okazjonalny, oczywiscie dla wynajmującego, ponieważ to mu daje prawa usunięcia niechcianych lokatorów

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Najem okazjonalny? Jakieś szczegóły?

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

A bywasz czasem w Polsce? Tak żeby raz na jakiś czas zajrzeć do mieszkania? Myślę, że na pewno musiałabyś sama zająć się znalezieniem i wyborem odpowiednich najemców. Ale nie bałabym się tego panicznie. Moim zdaniem wystarczy odpowiednio skonstruować umowę i ewentualnie pogadać z sąsiadami, żeby dali znać, jak będzie się działo coś niepokojącego.

 

A jeśli teraz masz kasę, to sam pomysł jest spoko. Nie musisz w ogóle potem sama mieszkać w tym mieszkaniu w Warszawie, a pieniądze z najmu zawsze wpadną.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Zawsze takie pieniądze mogą pokryc kredyt na mieszkanie

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Tylko z tymi najemcami to wygląda bardzo różnie, niestety słyszałam o przypadkach zniszczeń czy kradzieży.

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

ostatnio w hostelu w Poznaniu Pani mówiła, że ludzie tv wynoszą

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.
  • Wypowiedzi z ostatnich 10 dni

    • Super, dzięki za wszystkie informacje
    • Ad. 1) Na każdym kierunku ścisłym i technicznym jest dość sporo nauki i MiBM nie wyróżnia się tutaj niczym. Oczywiście nie tyle, by zamknąć się w książkach i nie widzieć poza nimi świata, ale systematyczność jest niezbędna. Kolokwia (w późniejszych semestrach także projekty) w trakcie semestru są standardem, więc nie da się przebalować semestru, a potem raz przysiąść i mieć to z bani.    Ad. 2) Na PG robiłem magisterkę - wydział oio. Idąc na tę uczelnię warto pamiętać, że ciągle jest mocno betonowa i to student jest dla uczelni (zaczynając od dziekanatu i kończąc na prowadzących), a nie na odwrót, ale z każdym kolejnym semestrem jest się lepiej traktowanym Sam poziom na wspomnianym wydziale to istna sinusoida - jedne przedmioty prowadzą ludzie, którym na niczym nie zależy, a inne naprawdę zaangażowani. Analogicznie z trudnością zaliczenia - od niskiej po spore wyzwanie realnie zagrożone powtarzaniem.    Na marginesie jeszcze dodam, że PG z reguły bierze więcej studentów, niż zamierza utrzymać i m.in. dlatego spora część odpada albo odpłatnie powtarza przedmioty. Poza tym niektóre z nich, pomimo bycia kierunkowymi, są prowadzone w sposób totalnie bezużyteczny. "Hitem" może być rysunek techniczny i PKM tylko na kartce papieru bez wykorzystania żadnego CAD/CAE, których odpłatne kursy organizowane są poza programem studiów. Albo niezbyt częste laboratoria w kilkunastoosobowej grupie, gdzie jeden coś robi, drugi notuje, a reszta stoi i się przygląda. Jednak pomimo tych wszystkich minusów, dyplom PG jest w cenie i dlatego warto się przemęczyć.    PS: Na 1. stopniu energetyki pierwsze 5 semestrów jest wspólne i dopiero potem wybiera się specjalność przypisaną do wydziału. Nie ma więc znaczenia, czy teraz wybierzesz mechaniczny, bo równie dobrze możesz wydądować na eia albo oio i vice versa. 
    • Cześć, piszę tu ponownie. Dalej mam mętlik w głowie i nie wiem jaki kierunek studiów wybrać. Skończyłem liceum o profilu matematycznym. Maturę rozszerzoną zdaję tylko z matematyki. Z tym że przelicznik na np. Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to 0,7x za podstawę i 1x za rozszerzenie, a wiem że nie napiszę rozszerzonej matematyki na więcej niż 40%, więc korzystniejsza będzie dla mnie podstawa. Widziałem, że piszecie żeby wybrać studia, które nas interesują. Ja takich nie mam - to powinienem według was pójść do pracy. Czytałem, że niektórzy tak zrobili i to im nie pomogło, poza tym gdzie ja niby mam iść pracować, żeby się czegoś nauczyć, co mi pomoże.  Dałem przykład uczelni ekonomicznej, bo rozważam ekonomię jako wybór, ale to taki wybór z braku innego. Podobno ekonomia to dobry kierunek. Nie wiem, czy mnie to zainteresuje, no bo nigdy się ekonomii nie uczyłem. Ale studia typowo ścisłe jak matematyka, fizyka, informatyka to nie dla mnie, bo nie daję rady przy natłoku skomplikowanego materiału. Humanistyczne i artystyczne to też kompletnie nie dla mnie. Myślałem jeszcze o "Mikro i nanotechnologia" na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ale chemię miałem tylko przez jeden semestr w liceum, więc nie mam wiedzy podstawowej. I chyba trudno po tym z pracą w Polsce? Najbardziej bym chciał pracę samodzielną, nie w grupie. Myślałem o kierunku który pozwoli mi potem pracować w laboratorium, ale tu znowu - przecież nie umiem chemii ani biologii. A samemu, bo wszelkie prace wymagające ciągłego kontaktu z klientem odpadają (jestem introwertykiem, nawet lekka fobia społeczna, nie że nie potrafię rozmawiać, tylko występować publicznie z projektem jakimś).  Mam nadzieję, że wskażecie który kierunek byłby dla mnie odpowiedni. Będę wdzięczny za pomoc
    • Dzięki! W takim razie spytam jeszcze dwie rzeczy.   Słyszałem że na MiMB jest naprawdę bardzo dużo nauki, czy to prawda? Nie pytam oczywiście czy "trzeba się uczyć" ale jak wygląda to w porównaniu z innymi kierunkami technicznymi, np. tą fizyką techniczną albo energetyką? Czy ma się chociaż trochę czasu dla siebie?   Czy studiowałeś może na Politechnice Gdańskiej? (masz lokalizację Gdańsk) Jeśli tak, to masz może jakieś rady odnośnie tej uczelni? Zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o Energetykę na wydziale mechanicznym, czy też MiBM. Ewentualnie czy jest tam jakiś kierunek którego lepiej się wystrzegać?
  • Najpopularniejsze tematy na forum

×

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.